Αναζήτηση Κειμένου στον Τόμο με τίτλο: ΤΟΜΟΣ 13Β 
 
ORA-20000: Oracle Text error: DRG-10511: index DOC_OBJECT_FTR does not exist or is incomplete ORA-06512: at "DOC4.FULL_TEXT_SEARCH", line 57 ORA-06512: at line 1